kontakt@urbanskikancelaria.pl
Gdańsk, al. Grunwaldzka 494/4a
+48 697 441 203

rozwódWładza rodzicielska a kontakty z dziećmi w sprawach o rozwód

https://urbanskikancelaria.pl/wp-content/uploads/2021/01/wladza-rodzicielska-rozwod-1280x720.jpg

W praktyce zawodowej często spotykam się z trudnościami w odróżnieniu przez klientów władzy rodzicielskiej od regulacji kontaktów z dziećmi. Przede wszystkim należy pamiętać, iż sąd orzekając rozwód, w przypadku małżeństw posiadających wspólne dzieci, rozstrzyga nie tylko o rozwiązaniu małżeństwa, lecz także między innymi o władzy rodzicielskiej oraz reguluje kwestię widzeń z dziećmi tego z rodziców, z którym dziecko stale nie zamieszkuje. Pojęcia władzy rodzicielskiej i kontaktów z dziećmi nie są jednak tożsame.

Zarówno o władzy rodzicielskiej, jak i o kontaktach rodziców z dziećmi stanowią przepisy ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Wspomniany kodeks stanowi, że „władza rodzicielska obejmuje w szczególności obowiązek i prawo rodziców do wykonywania pieczy nad osobą i majątkiem dziecka oraz do wychowania dziecka, z poszanowaniem jego godności i praw”. Warto zwrócić uwagę, że przytoczona władza rodzicielska to nie tylko uprawnienie, ale także – a może nawet przede wszystkim – obowiązek rodzica. Przez to każde zaniedbanie tak określonego obowiązku może rodzić ryzyko ograniczenia władzy rodzicielskiej u tego z rodziców, który nie wykonuje jej w sposób prawidłowy. W skrajnych przypadkach sąd może nawet jednego lub obojga rodziców tej władzy pozbawić.

Niezależnie od powyższego, Kodeks rodzinny i opiekuńczy stanowi również o prawie i obowiązku rodziców i ich dzieci do utrzymywania ze sobą kontaktów. Dotyczy to najczęściej przebywania z dzieckiem poza jego miejscem stałego pobytu, zabierania go na określony czas do miejsca zamieszkania tego rodzica, który nie przebywa z dzieckiem „na stałe”. Warto jednak podkreślić, że niejednokrotnie sytuacja życiowa wymusza niestandardowe rozwiązania w zakresie sposobu kontaktowania się rodziców z dziećmi. Spowodowane jest to chociażby dużą odległością pomiędzy miejscami zamieszkania jednego z rodziców i dziecka czy pracą poza granicami kraju. Istnieje wówczas możliwość regulacji kontaktów za pośrednictwem innych środków porozumiewania się na odległość, w tym za pomocą komunikacji elektronicznej.

Co istotne, ewentualne ograniczenie władzy rodzicielskiej pozostanie najczęściej bez wpływu na prawo i obowiązek rodzica oraz dziecka do wzajemnych kontaktów. Ograniczenie władzy rodzicielskiej – wbrew często przytaczanemu przez moich klientów poglądowi – to nie ograniczenie rodzica do widzeń z dzieckiem. Nawet pozbawienie władzy rodzicielskiej nie oznacza automatycznie, że rodzic nie będzie miał możliwości widywać się ze swoim dzieckiem. Są to dwie odrębne kwestie. Ostatecznie, każda sprawa wymaga jednak indywidualnego podejścia i każdorazowego przeanalizowania na gruncie konkretnego przypadku.