kontakt@urbanskikancelaria.pl
Gdańsk, al. Grunwaldzka 494/4a
+48 697 441 203

Strona głównaAutorSebastian Urbański, Autor w serwisie Sebastian Urbański

https://urbanskikancelaria.pl/wp-content/uploads/2021/11/Ustawa-22dezubekizacyjna22-1280x720.jpg

Coraz więcej postępowań z odwołań skarżących przeciwko Zakładowi Emerytarno-Rentowemu MSWiA w sprawach wysokości emerytury policyjnej i policyjnej renty inwalidzkiej zostaje podjętych po ich uprzednim zawieszeniu. Oznacza to, iż sądy „ponownie” będą rozstrzygać o zasadności decyzji o obniżeniu emerytur i rent policyjnych. Ustawa „dezubekizacyjna” W oparciu o ustawę z dnia 16 grudnia 2016 roku o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu...

https://urbanskikancelaria.pl/wp-content/uploads/2021/02/auto-515749_1920-1280x720.jpg

Poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych przysługuje roszczenie nie tylko o odszkodowanie z ubezpieczenia OC sprawcy, ale także o zadośćuczynienie. Pojęcia odszkodowania i zadośćuczynienia są często mylone przez osoby ubiegające się o świadczenia z zakładów ubezpieczeń. Odszkodowanie dotyczy przede wszystkim szkód o charakterze majątkowym, stosunkowo łatwe do oszacowania. Jako przykład wskazać można chociażby mienie uszkodzone w związku z wypadkiem. Jeszcze inną formę rekompensaty z polisy OC sprawcy stanowi finansowanie kosztów leczenia czy rehabilitacji. Zadośćuczynienie...

https://urbanskikancelaria.pl/wp-content/uploads/2021/01/pexels-skitterphoto-12619-1280x720.jpg

W jednym z najnowszych wyroków Sąd Najwyższy orzekł, że dobro dziecka oraz rodzinny powinny być brane pod uwagę przy ocenie ważności darowizny z punktu widzenia zasad współżycia społecznego. Orzeczenie dotyczyło stanu faktycznego, w którym darczyńca przeniósł własność umowy darowizny na rzecz swojego brata mimo, iż w chwili dokonywania darowizny pozostawał on w związku małżeńskim oraz miał troje dzieci. Co istotne, umowa darowizny obejmowała nieruchomość, która wchodziła w skład majątku...

https://urbanskikancelaria.pl/wp-content/uploads/2021/01/wina-wyrok-rozwodowy-1280x720.jpg

Kodeks rodzinny i opiekuńczy przewiduje możliwość orzeczenia rozwodu z zaniechaniem rozstrzygania o tym, którego z małżonków uznać należy za winnego. Wówczas rozwód następuje bez orzekania w winie. Zdarza się jednak, że strony postępowania pragną, by sąd ustalił w wyroku rozwodowym, kto ponosi winę rozkładu pożycia. Rozstrzygnięcie o winie ma też istotne znaczenie z punktu widzenia potencjalnego żądania alimentów od małżonka. Orzeczenie co do winy jest zamieszczane w sentencji wyroku, podobnie jak...

https://urbanskikancelaria.pl/wp-content/uploads/2021/01/podzial-majatku-1280x720.jpg

W sprawach o podział majątku spór często dotyczy tego, ile warte są poszczególne składniki majątku wspólnego. Wartość majątku podlegającego podziałowi jest ustalana przez sąd według chwili dokonywania podziału. Ma to istotne znaczenie przy ustalaniu wartości nieruchomości czy ruchomości, których cena ulega zmianie wraz z upływem czasu. Niejednokrotnie, aby ustalić wartość nieruchomości lub ruchomości, konieczne jest zasięgnięcie opinii biegłego mającego uprawnienia rzeczoznawcy. Jednak...

https://urbanskikancelaria.pl/wp-content/uploads/2021/01/wladza-rodzicielska-rozwod-1280x720.jpg

W praktyce zawodowej często spotykam się z trudnościami w odróżnieniu przez klientów władzy rodzicielskiej od regulacji kontaktów z dziećmi. Przede wszystkim należy pamiętać, iż sąd orzekając rozwód, w przypadku małżeństw posiadających wspólne dzieci, rozstrzyga nie tylko o rozwiązaniu małżeństwa, lecz także między innymi o władzy rodzicielskiej oraz reguluje kwestię widzeń z dziećmi tego z rodziców, z którym dziecko stale nie zamieszkuje. Pojęcia władzy rodzicielskiej i kontaktów z dziećmi nie są jednak tożsame. Zarówno o władzy rodzicielskiej, jak...