kontakt@urbanskikancelaria.pl
Gdańsk, al. Grunwaldzka 494/4a
+48 697 441 203

Strona głównaBlog prawniczy - Sebastian Urbański

https://urbanskikancelaria.pl/wp-content/uploads/2023/11/151015100002527_V_GC_812_22_20230807_id47253006_wyrokam-pdf.jpg

Kara umowna pełni niezwykle istotną rolę w kształtowaniu odpowiedzialności kontaktowej. Zgodnie z regulacją określoną w art. 483 k.c., stanowi zastrzeżenie umowne, na mocy którego naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego nastąpi przez zapłatę określonej sumy. Do skutecznego nałożenia kary umownej na stronę, której zarzucamy działanie lub zaniechanie niezgodne z treścią umowy, konieczne jest więc zaistnienie niewykonania w ogóle lub wykonania, ale np. w sposób wadliwy zobowiązania umownego....

https://urbanskikancelaria.pl/wp-content/uploads/2023/03/Wyrok-Bank-S.A.-pdf.jpg

Wystarczyło jedno pismo procesowe, aby Sąd oddalił w całości powództwo banku przeciwko kredytobiorcom. Zgodnie z przytoczonym w sentencji wyroku art. 148(1) § 1 k.p.c. Sąd może rozpoznać sprawę na posiedzeniu niejawnym, gdy po złożeniu przez strony pism procesowych i dokumentów, w tym również po wniesieniu sprzeciwu od nakazu zapłaty, Sąd uzna – mając na względzie całokształt przytoczonych twierdzeń i zgłoszonych wniosków dowodowych – że przeprowadzenie rozprawy nie jest konieczne. W praktyce...

https://urbanskikancelaria.pl/wp-content/uploads/2023/01/151015000000503_I_C_2111_20_20221230_id43399790_wyrok_cywilny-pdf.jpg

Gdy po dokonaniu darowizny wzajemne stosunki między obdarowanym a darczyńcą nie należą do poprawnych, istnieje możliwość jej odwołania. Konieczne jest jednak wykazanie, że obdarowany dopuścił się rażącej niewdzięczności. Na kanwie opisanego przypadku Sąd Okręgowy w Gdańsku zasądził na rzecz klienta Kancelarii zwrot ponad stu dwudziestu tysięcy złotych darowizny od obdarowanego. Rażąca niewdzięczność obdarowanego Dokonanie darowizny nie zawsze skutkuje brakiem możliwości odzyskania świadczenia. Umowa darowizny jest jednak...

https://urbanskikancelaria.pl/wp-content/uploads/2022/12/151015000003521_VII_U_2540_19_20221212_id43096010_wyrok-pdf.jpg

To już kolejna wygrana Kancelarii Radcy Prawnego Sebastiana Urbańskiego w sprawie obniżonej emerytury i renty policyjnej na mocy tzw. „ustawy dezubekizacyjnej”. Dnia 12 grudnia 2022 roku Sąd Okręgowy w Gdańsku VII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych wydał wyrok, zgodnie z którym Zakład Emerytalno-Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji ma obowiązek przywrócić byłemu funkcjonariuszowi emeryturę i rentę w dotychczasowej wysokości, począwszy od dnia 1 października 2017 roku. W praktyce...

https://urbanskikancelaria.pl/wp-content/uploads/2021/11/Ustawa-22dezubekizacyjna22-1280x720.jpg

Coraz więcej postępowań z odwołań skarżących przeciwko Zakładowi Emerytarno-Rentowemu MSWiA w sprawach wysokości emerytury policyjnej i policyjnej renty inwalidzkiej zostaje podjętych po ich uprzednim zawieszeniu. Oznacza to, iż sądy „ponownie” będą rozstrzygać o zasadności decyzji o obniżeniu emerytur i rent policyjnych. Ustawa „dezubekizacyjna” W oparciu o ustawę z dnia 16 grudnia 2016 roku o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu...

https://urbanskikancelaria.pl/wp-content/uploads/2021/02/auto-515749_1920-1280x720.jpg

Poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych przysługuje roszczenie nie tylko o odszkodowanie z ubezpieczenia OC sprawcy, ale także o zadośćuczynienie. Pojęcia odszkodowania i zadośćuczynienia są często mylone przez osoby ubiegające się o świadczenia z zakładów ubezpieczeń. Odszkodowanie dotyczy przede wszystkim szkód o charakterze majątkowym, stosunkowo łatwe do oszacowania. Jako przykład wskazać można chociażby mienie uszkodzone w związku z wypadkiem. Jeszcze inną formę rekompensaty z polisy OC sprawcy stanowi finansowanie kosztów leczenia czy rehabilitacji. Zadośćuczynienie...

https://urbanskikancelaria.pl/wp-content/uploads/2021/01/pexels-skitterphoto-12619-1280x720.jpg

W jednym z najnowszych wyroków Sąd Najwyższy orzekł, że dobro dziecka oraz rodzinny powinny być brane pod uwagę przy ocenie ważności darowizny z punktu widzenia zasad współżycia społecznego. Orzeczenie dotyczyło stanu faktycznego, w którym darczyńca przeniósł własność umowy darowizny na rzecz swojego brata mimo, iż w chwili dokonywania darowizny pozostawał on w związku małżeńskim oraz miał troje dzieci. Co istotne, umowa darowizny obejmowała nieruchomość, która wchodziła w skład majątku...

https://urbanskikancelaria.pl/wp-content/uploads/2021/01/wina-wyrok-rozwodowy-1280x720.jpg

Kodeks rodzinny i opiekuńczy przewiduje możliwość orzeczenia rozwodu z zaniechaniem rozstrzygania o tym, którego z małżonków uznać należy za winnego. Wówczas rozwód następuje bez orzekania w winie. Zdarza się jednak, że strony postępowania pragną, by sąd ustalił w wyroku rozwodowym, kto ponosi winę rozkładu pożycia. Rozstrzygnięcie o winie ma też istotne znaczenie z punktu widzenia potencjalnego żądania alimentów od małżonka. Orzeczenie co do winy jest zamieszczane w sentencji wyroku, podobnie jak...

https://urbanskikancelaria.pl/wp-content/uploads/2021/01/podzial-majatku-1280x720.jpg

W sprawach o podział majątku spór często dotyczy tego, ile warte są poszczególne składniki majątku wspólnego. Wartość majątku podlegającego podziałowi jest ustalana przez sąd według chwili dokonywania podziału. Ma to istotne znaczenie przy ustalaniu wartości nieruchomości czy ruchomości, których cena ulega zmianie wraz z upływem czasu. Niejednokrotnie, aby ustalić wartość nieruchomości lub ruchomości, konieczne jest zasięgnięcie opinii biegłego mającego uprawnienia rzeczoznawcy. Jednak...

https://urbanskikancelaria.pl/wp-content/uploads/2021/01/wladza-rodzicielska-rozwod-1280x720.jpg

W praktyce zawodowej często spotykam się z trudnościami w odróżnieniu przez klientów władzy rodzicielskiej od regulacji kontaktów z dziećmi. Przede wszystkim należy pamiętać, iż sąd orzekając rozwód, w przypadku małżeństw posiadających wspólne dzieci, rozstrzyga nie tylko o rozwiązaniu małżeństwa, lecz także między innymi o władzy rodzicielskiej oraz reguluje kwestię widzeń z dziećmi tego z rodziców, z którym dziecko stale nie zamieszkuje. Pojęcia władzy rodzicielskiej i kontaktów z dziećmi nie są jednak tożsame. Zarówno o władzy rodzicielskiej, jak...