kontakt@urbanskikancelaria.pl
Gdańsk, al. Grunwaldzka 494/4a
+48 697 441 203

majątekKolejna wygrana Kancelarii w sprawie przeciwko Bankowi o bezskuteczne wypowiedzenie umowy kredytu hipotecznego

https://urbanskikancelaria.pl/wp-content/uploads/2023/03/Wyrok-Bank-S.A.-pdf.jpg

Wystarczyło jedno pismo procesowe, aby Sąd oddalił w całości powództwo banku przeciwko kredytobiorcom.

Zgodnie z przytoczonym w sentencji wyroku art. 148(1) § 1 k.p.c. Sąd może rozpoznać sprawę na posiedzeniu niejawnym, gdy po złożeniu przez strony pism procesowych i dokumentów, w tym również po wniesieniu sprzeciwu od nakazu zapłaty, Sąd uzna – mając na względzie całokształt przytoczonych twierdzeń i zgłoszonych wniosków dowodowych – że przeprowadzenie rozprawy nie jest konieczne. W praktyce oznacza to, iż rozstrzygnięcie nastąpiło po wymianie pism procesowych przez pełnomocników, a klienci nie musieli się nawet stawić w sądzie.

W przedmiotowej sprawie bank wystąpił z powództwem o zapłatę 365.824,82 zł wraz z odsetkami za opóźnienie liczonymi od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty. Swoje roszczenie wywodził z umowy kredytu zabezpieczonego na nieruchomości. W 2017 roku, w czasie obowiązywania umowy, zmarła współkredytobiorczyni. W związku ze śmiercią kredytobiorczyni, na podstawie art. 922 § 1 k.c., to na pozwanych – męża kredytobiorczyni oraz ich dzieci – – przeszły prawa i obowiązki związane ze zobowiązaniem kredytowym. W 2019 roku po stronie pozwanych – klientów Kancelarii, powstała zaległość w spłacie kredytu w kwocie 2.636,07 zł.

W związku z opóźnieniem w spłacie kredytu, bank wezwał kredytobiorcę do zapłaty zaległości. W wezwaniu tym zawarł informację o możliwości restrukturyzacji zadłużenia w oparciu o art. 75c ustawy Prawo bankowe, a następnie złożył wobec pozwanego oświadczenie o wypowiedzeniu umowy kredytu, z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia.

Na gruncie opisywanego przypadku bank nieskutecznie wypowiedział umowę kredytu, nie dopełniając procedur w zakresie prawidłowego doręczenia oświadczenia o wypowiedzeniu umowy wszystkim kredytobiorcom. Bank nie tylko zaniechał wezwania do wykonania umowy pozostałych kredytobiorców – dzieci będących spadkobiercami po zmarłej kredytobiorczyni, lecz także nie złożył wobec nich skutecznego oświadczenia o wypowiedzeniu umowy, ograniczając się w tym zakresie wyłącznie do jednego ze współkredytobiorców. Tymczasem zgodnie z postanowieniami umowy, a także procedurą opisaną w art. 75c ustawy Prawo bankowe, wypowiedzenie umowy musi być poprzedzone wezwaniem do zapłaty. Brak podjęcia przez bank ustawowo przewidzianych czynności, które poprzedzają wypowiedzenie, czynią tak złożone oświadczenie przedwczesnym. W sytuacji, w której dana czynność prawna jest przedwczesna, musi ona zostać zakwalifikowana jako bezskuteczna z tego względu, że nie została poprzedzona dokonaniem innych, wymaganych ustawą czynności. Skoro nie doszło do poinformowania pozwanych współkredytobiorców – następców prawnych zmarłej, to umowa również z tego względu nie mogła być skutecznie wypowiedziana i stosunek prawny nadal istnieje.

Czasami jeden, drobny błąd proceduralny może zadecydować o ważności umowy kredytowej. W tej sytuacji wygrana sprawa oznacza, iż kredyt nie został postawiony w stan natychmiastowej wymagalności, umowa kredytowa nadal wiąże strony, a klienci Kancelarii nie będą musieli dokonywać jednorazowej spłaty całości zobowiązania oraz unikną ewentualnej egzekucji z nieruchomości.