kontakt@urbanskikancelaria.pl
Gdańsk, al. Grunwaldzka 494/4a
+48 697 441 203

majątekKara umowna i kształtowanie odpowiedzialności kontraktowej – wygrana sprawa Kancelarii

https://urbanskikancelaria.pl/wp-content/uploads/2023/11/151015100002527_V_GC_812_22_20230807_id47253006_wyrokam-pdf.jpg

Kara umowna pełni niezwykle istotną rolę w kształtowaniu odpowiedzialności kontaktowej. Zgodnie z regulacją określoną w art. 483 k.c., stanowi zastrzeżenie umowne, na mocy którego naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego nastąpi przez zapłatę określonej sumy. Do skutecznego nałożenia kary umownej na stronę, której zarzucamy działanie lub zaniechanie niezgodne z treścią umowy, konieczne jest więc zaistnienie niewykonania w ogóle lub wykonania, ale np. w sposób wadliwy zobowiązania umownego.

W sprawie, nad którą pochylił się Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, Spółka-powódka, będąca klientką Kancelarii, domagała się zapłaty od pozwanej Spółki kwoty 71.340,00 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie, tytułem pozostałej części wynagrodzenia wynikającego z umowy.

W kwietniu 2021 r. po zrealizowaniu inwestycji oraz wykonaniu umowy doszło do podpisania przez strony protokołu końcowego. Pomimo powyższego, strona pozwana nie uiściła na rzecz klientki Kancelarii całości przysługującego jej, na mocy umowy, wynagrodzenia. W maju 2021 r. Spółka pozwana złożyła oświadczenie o potrąceniu kwoty 71.340,00 zł, dokonując kompensaty należnego klientce wynagrodzenia z karą umowną, jednocześnie zarzucając klientce Kancelarii niezachowanie terminów umownych w związku z realizacją inwestycji.

W związku z powyższym, w przedmiotowej sprawie, kierując pozew do sądu, skutecznie podnieśliśmy, iż dokonanie tegoż potrącenia było bezskuteczne, gdyż to nie z winy klientki Kancelarii doszło do opóźnienia w wykonaniu umowy, lecz wpływ na niewywiązanie się w terminie z zobowiązań umownych miała opieszałość organów administracyjnych spowodowana pandemią koronawirusa, a także zawinione działania i zaniechania strony pozwanej. Dzięki temu zarzutowi Sąd uznał, iż nie wystąpiły podstawy do nałożenia przez stronę pozwaną jakiejkolwiek kary umownej na klientkę Kancelarii. W efekcie nie było możliwe dokonanie skutecznego potrącenia należnego powódce części wynagrodzenia, ponieważ nie istniała wówczas jakakolwiek wierzytelność nadająca się do potrącenia.

Sąd, przyjmując naszą argumentację, zasądził na rzecz klientki Kancelarii od pozwanej Spółki całą dochodzoną kwotę pieniężną wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od tej kwoty od dnia 28 kwietnia 2021 r. do dnia zapłaty. Dodatkowo, Sąd obciążył stronę pozwaną obowiązkiem zwrotu kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego.